Event Category: Upcoming event vi

RA MẮT KHÔNG GIAN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT ARTS NATION VÀ LYRICIST DANCE COMPANY TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN

RA MẮT KHÔNG GIAN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT ARTS NATION VÀ LYRICIST DANCE COMPANY TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023, Không gian giáo dục nghệ thuật Arts Nation và Lyricíst Dance Company chính thức được ra mắt tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên Tp. Hồ…