Chương trình Vũ đạo

Nhấn mạnh vào việc tập luyện vũ đạo an toàn, chương trình giảng dạy vũ đạo của trường được xây dựng dựa trên phương pháp NATD (National Association of Teachers of Dancing).